Antropološka osnova nekaterih alternativnih zdravilskih tehnik v medkulturnem kontekstu (2. del)

3. Čakre kot filozofsko-teološki ključ razumevanja tantrične antropologije in nekaterih alternativnih zdravilskih tehnik

3.1 Predhodne opombe

Kakor je razvidno iz do sedaj razloženega, pojem osebe predstavlja temeljni pojem zahodne (krščanske) antropologije. Pojem je obremenjen s simboličnim in metaforičnim pomenom, še več, s filozofskim in teološkim; postal je temelj paradigme, na kateri v celoti sloni zahodna kultura. Če bi hoteli na nek način odstraniti pojem osebe z vsemi pomeni, ki so z njim skozi zgodovino povezani, bi to pomenilo onemogočiti pravilno razumevanje celotne zgodovine Zahoda.

Indijska tantrična antropologija ne pozna pojma osebe v zahodnem pomenu besede. Kot svojevrsten ekvivalent zahodnemu pojmu osebe, kakor bomo pokazali kasneje, moremo vzeti tantrične čakre (1), ki so, na zahodu na novo tolmačene, osnova mnogih alternativnih zdravilskih tehnik kakor tudi tokov znotraj široko razširjenega fenomena New age. (2) Fenomenološko bi lahko naredili primernejšo primerjavo zahodnega pojma osebe z indijskim pojmom puruše, še posebej z oznako, ki jo dodajajo Upanišade (kot subjektu zavesti naravnih bitij). Toda ker je omenjeni pojem nepomemben za (psevdo) tantrično antropologijo, ki jo srečujemo na Zahodu, in ki nas tukaj edina zanima, se bomo raje odločili za soočenje pojmov osebe in čakre. Čakre so izvorno okostje tantrično-teološke antropologije. (3) Pri tem moramo poudariti, da v tantrični tradiciji ne obstaja fiziologija v zahodno znanstvenem pomenu besede, marveč »mistična fiziologija«, ki ni brez globokih eksistencialnih uvidov, izraženih z mitskim jezikom simbolov. (4) Na filozofsko-teološko ravni je z obvezno previdnostjo mogoče vzpostaviti svojevrstno interkulturalno/religijsko primerjavo med vzhodnjaško antropologijo na osnovi čaker in zahodno na pojmu osebe. Stična točka med tema dvema tako različnima in vendar tudi nasprotnima stališčema je utelešeni Sin Božji, Božja beseda, ki je, ko si je privzela telo, postala concretum universale, prvi, pravi in edini »holistični zdravnik« (5); v njem je krščanstvo našlo bližnjo točko z vsemi kulturami. Zavestna izbira Schelerjeve interpretacije pojma osebe, ki je razumljena kot vez med svetom duha in materije (6), je najboljša osnova (podlaga) za primerjavo s čakrami, ko imamo pred seboj širok razpon Schelerjevega nihanja (osciliranja) od judovsko-krščanskega teistično-personalističnega pogleda na svet do njegovega evolucionistično-panteističnega deitasa.

Pravočasno poudarimo tudi prevladujočo napačno dojemanje čaker na Zahodu kot »energetskih središč« fizične narave, ki naj bi bila dozdevno nastanjena v določenih conah človeškega telesa. Čeprav je to prevladujoče mišljenje mnogih zahodnjakov, misijonarjev joge in širiteljev alternativnih zdravilskih tehnik, se celotna tantrična tradicija temu zoperstavlja. Čakre so v človeškem telesu prisotne podobno kakor je prisoten pojem osebe. Z drugimi besedami, oba pojma sta izvorno metaforična, filozofsko-teološke narave. Sta različna interpretacija izkustva človeškega bitja, pripadata različnim kulturam in jih odražata. Ker je dojemanje čaker na Zahodu izkrivljeno in podrejeno izključno doseganju ozdravljenja ter obvladovanju skritih sil narave, (siddhi) želimo, četudi na kratko, predstaviti njihov izvorni pomen in njihove temeljne doktrinalne aspekte, da bi bolje razumeli srž problema alternativnih zdravilskih tehnik.

Janez Pavel II. opozarja, da raznorazna analitična razločevanja (kakor »naravno« in »nadnaravno«, »sveto« in »profano«), čeprav so lahko koristna v teološko-moralnem razmišljanju, a pri tem se ne sme pozabiti, da je samo en stvarnik celotne stvarnosti (»svete« in »profane«), Bog, in da se oni dve medsebojno ne izključujeta (7), moramo isto uporabiti tudi za govor čakrah in osebi. Oba pojma sta večpomenska v smislu, da sta istočasno tako »sveta« kot »profana«, vsekakor vsak v svoji kulturi in religiji. Medtem ko pojem osebe vključuje preseganje samega sebe in odprtost človeškega bitja do transcendence, nič manj najvišja čakra (sahasrāra čakra, razumljena kot sedež boga Śive) razumeva širjenje zavesti in zedinjenje človeškega ter božanskega, oziroma odprtost do transcendence. (8) Bodisi indijski pojem čakre ali zahodni pojem osebe, oba sta filozofsko-teološka pojma, usmerjena k Absolutnemu. Oba predstavljata različna načina interpretacije izkustva človeškega bitja, ki je lasten posamezni kulturi.

3.2 Tantrični kontekst

Ker so čakre okostje hinduistične tantrične tradicije (9), jih bomo opisali s predstavitvijo nekaterih generalnih tantričnih značilnosti, brez ambicije študijskega prikaza kompleksnosti tantrizma in njegovih posebnosti.

Tantrizem, iz katerega so čakre bile kasneje prevzete na Zahod in reinterpretirane, je eden od glavnih tokov indijskih religij tok, ki je imel vpliv vse do pozne vedske književnosti in je prispeval k oblikovanju vseh indijskih sistemov in religijskih kultov. (10) Dolgo časa so indologi zavračali tantrizem kot krivoverni in nemoralni sistem, k čemur je prispeval njegov mračni jezik simbolov (11), vendar je to v novejšem času odpravljeno. Tantrizem je zagovornik »zakramentalne« vizije stvarnosti v smislu, da vsak materialni, psihični ali duhovni fenomen predstavlja simbol božanske stvarnosti in sredstvo odrešenja (moksa). Glavna tokova sta śivaistična in śaktistična tantra, katerih sinteza je kašmirski śivaizem. Tantrizem razlaga prakso doseganja odrešenja (moksa), ki naj bi bila v začetku bolj dualistična (dvaita), kasneje pa bolj nedualistična (advaita). Tantrizem se osredotoča na individualno uresničitev, predstavlja se kot praktična uresničitev (sādhana), utemeljena na konkretnem izkustvu, razumljena kot sredstvo za doseganje popolne uresničitve. S posredovanjem joge, alkemije, s slikami božanstev in/ali magijskimi tehnikami, tantrizem daje privržencu navodila za preseganje človeških pogojev. Potrjuje kult ženskih božanstev (kult boginje matere) in je povezan z obredi plodnosti, mantrično magijo, šamanizmom itd. Tantrizem bolj kakor filozofijo ponuja praktično izkustvo osvobojenja človeške omejenosti (mokso), na dolgi poti osvobajanja dodaja pomembnost telesnosti in dobri fizični kondiciji, zaradi česar je v zahodni kulturi zdravizma, ki neguje kult telesa, naletel na odličen sprejem.

3.3. Alkemija v tantrizmu

Pomen čaker v tantrizmu bi lahko najbolje razumeli, če jih predstavimo v alkemijskem kontekstu solve et coagula (razstavi in sestavi). Njen ekvivalent moremo najti v sanskrtskem nivrtti (neaktivnost) in pravrtti (aktivnost); vzpenjajoči involucijski proces zbiranja (sestavljanja) se imenuje nivrtti nasproti izstopnemu evolutivnemu procesu pravrtti (12), pred katerima je svojevrstna tantrična protologija (ali status naturae integrae). Mistična tantrična antropologija človeka predstavlja kot svojevrstno retorto (mikrokozmos), v kateri se odvija alkemični proces razstapljanja in sestavljanja vesolja (makrokozmos).


1. Papeški svet za kulturo in Papeški svet za medverski dialog, Jezus Kristus, prinašalec žive vode, Cerkveni dokument 104 (Ljubljana: Družina, 2003). Prvi cerkevni dokument, ki izrecno omenja pojem čakra (točka 2.2.3.).

2. Tema čaker je predmet zanimanja celo samih komun New Agea, kakor Damanhur v Italiji. To najdeš v: Eugenio MENSI (ur.), I Chakras, Torino, 1988.

3. Prim. Mislav JEŽIĆ, »Čakre kao pojam tantričke yoge«, u: Josip BLAŽEVIĆ (ur.), Crkva i medicina pred izazovom alternativnih isjeliteljskih tehnika. Zbornik radova interdisciplinarnog znanstvenog simpozija, Zagreb, 13.-15. studenoga 2009, Zagreb, 2010., 202-217.

4. Namen tega članka ni dokazovanje (ne) obstoja čaker (»mistične fiziologije«) v človeškem telesu, kar je sicer, z natančnega vidika danes nedokazljivo, ampak ukvarjanje z njihovo interpretacijo. Dragoceno je ob tem dodati mišljenje M. Eliade, znanega strokovnjaka za komparativno zgodovino religij: »Čeprav so hindujci podrobno obdelali kompleksen sistem znanstvene medicine, nas nič ne sili k verovanju, da so se teorije o mistični fiziologiji razvijale v odvisnosti o tej objektivni in praktični medicini, ali da so vsaj bile z njo povezane. ′Subtilna fiziologija′ se je najbrž prej ustvarjala na temelju asketskih, ekstatičnih in kontemplativnih izkustev, ki so opisani v istem simbolične jeziku kozmologije in tradicionalnih obredov«, Mircea ELIADE, Joga. Besmrtnost in sloboda, Zagreb, 2003., 248.

5. Igra besed v angleškem jeziku well-whole-holy najbolje pokaže na resnični pomen antropološkega holizma, ki je prvenstveno razumljiv kot celostno gledanje na človeka, ki ne more in tudi ne sme, zapostavljati njegove duhovne oziroma soteriološke razsežnosti.

6. »Prav tako želimo določiti kot ′osebo′ tisto središče dejanja znotraj katerega se duh pojavlja v omejenih sferah bitja, jasno ga razločevati od vseh funkcionalnih središč »življenj«, ki se, opazujoč z notranje točke gledanja, prav tako imenujejo »psihična središča«, Max SCHELER, La posizione dell'uomo nel cosmo, Roma, 1999., 143.

7. Prim. Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice, Cerkveni dokument, ur. Rafko Valenčič, 45 (Ljubljana: Slovenske rimskokatoliške škofije).

8. Njegova nastanitev (Śivina) je Satyaloka (svet resnice), ki se v človeškem telesu nahaja v perikarpu lotosovih cvetov od tisočerih lističev (sahasrāra), v najvišjem m možganskem centru«, Arthur AVALON, Il potere del Serpente, Roma, 1968., 40. Na drugem mestu isti avtor trdi, da je sahasrara čakra »najvišji in posebni sedež Jive, duše«. Prim. Arthur AVALON, Il potere del Serpente, 131.

9. Prim. Arthur AVALON, Principles of Tantra, London, 1914. – 1915; Michael von BRÜCK, Tantra/Tantrismo, u: Hans WALDENFELS (ur.), Nuovo dizionario delle religioni, Cinisello Balsamo, 1993., 945-951, Assisi, 1990., 2070.

10. Prim. Michel DELAHOUTRE, Tantrismo e tantra, 2070.

11. Tantra je mnogim zahodnjakom alibi za spolno razuzdanost, čeprav je potrebno iskati izvorno za njeno seksualno simboliko globlji duhovni pomen. »S spolnim odnosom doživljata dva transcendentalno združitev med seboj in s kozmičnim poljem. Tako doživljata celovitost in integriteto. (…) V času stapljanja in doživljanja orgazma človek preseže meje, ki mu jih nalagata fizično telo in zavest ter s pomočjo ljubljenega doseže enost in s tem transcendentnost. Učitelji tantre so že davno spoznali presežno naravo seksa, izvajali bi ljubezen, da bi dosegli zedinjenje s kozmičnim poljem. Seks je postal izraz njihove transcendentne ljubezni (…), popoln pomen jaz sem na vseh ravneh kavzalnosti. (…) Posebej je pomembno, da so čakre odprte pri intimnih odnosih. Blokada ene same čakre je dovolj, da se onemogoči popolno zedinjenje«, Keith SHERWOOD, Čakre. Kolo života. Priručnik za harmoniziranje energetskih tijela, Zagreb, 1996.

12. Mimogrede omenimo, da tudi alkemija hinduističnega in budističnega tantrizma tvori povezavo (korespondira) s taoistično alkemijo. 

Nadaljuj na: prvi del

Nadaljuj na: tretji del

Nadaljuj na: četrti del

Nadaljuj na: peti del

Deli na družbenih omrežjih
© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.